حمید آزادی

کارشناس فوریت های پزشکی و مدرس گروه فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

آدرس ایمیل

azadipublic@gmail.com

شماره تماس

09383708227

 

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!