تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه

خطر وقوع حوادث و بلايا در ايران بالاست علاوه بر آن، گزارش هاي اخير مبني بر افزايش وقوع بلاياي طبيعي و انسان ساخت، ضرورت توجه به اين مسأله را بيش از پيش نشان مـي دهـد. در زمان وقوع حادثه يكي از چالش هاي اساسي، مديريت و انتقـال مـصدومين بـه منـاطق ايمـن و شروع مراقبت درماني فوريتي از صحنه حادثه است. در واقع بـه دنبـال وقـوع بلايـا، انبـوهي از مصدومين نيازمند به دريافت خدمات درماني بـاقي مـيشـوند كـه در ايـن زمـان لازم اسـت بـا به كارگيري ابزار مناسب در زمينه درمان و مصدومين انتقال تصميم گيري شود.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!