اصول محاسبات دارویی

یکی از اقداماتی که پرستاران به صورت روزمره براي بیماران خود انجام میدهند ، اقدامات دارویی می باشد. به منظور پیشگیري از عوارض دارویی و رعایت اصول ایمنی بیمار پرستاران باید ضمن آگاهی از نوع دارو، فارماکودینامیک، فارماکوکینتیک، عوارض جانبی و ناخواسته دارو و توجهات پرستاري ویژه براي داروهاي خاص با نحوه محاسبه کلینیکی دوز داروها نیز آشنایی کامل داشته باشند و این داروها را با رعایت فرایند صحیح دارو دادن براي بیماران خود بکار گیرند.

امتیاز
5.00 از 3 رأی
5.00 3 رای
150,000 تومان